Her leverer du årsregnskap til Regnskapsregisteret. I de siste versjonene av skjema er årstallet for publisering tatt med sist i navnet. Dette for at det skal være enkelt å finne siste versjon ved delegering av rettigheter.

Det er også andre skjema for å levere årsregnskap knyttet til spesielle regnskapsoppsett.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig rapportering

Innleveringsfrist

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli.

Har årsregnskapet sluttdato i perioden 01.01.-30.06., er fristen senest 31. januar.

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må du betale forsinkelsesgebyr.

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2, har innsendingsplikt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollen Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett, Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider, Regnskapsmedarbeider eller Utfyller/innsender.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene om roller og rettigheter.

Årsregnskapet består av hovedskjema, vedleggsskjema og eventuelt filvedlegg. Du legger til vedleggsskjema og eventuelle filvedlegg fra fanen "Oversikt - skjema og vedlegg". Notene fyller du ut i vedleggsskjemaet hvis virksomheten følger regnskapsreglene for små foretak. Hvis dere ikke har plikt til å levere årsberetning og revisjonsberetning, er det ikke nødvendig med filvedlegg.

Regnskapsregisteret benytter skjemaet til registrering av årsregnskap og som del av årsregnskapet for dokumentasjon på innregistrerte opplysninger.

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Hovedskjema

Vi anbefaler at hovedskjemaet blir fylt ut før vedleggsskjema fylles ut fordi det i vedleggsskjema ligger kontroller mot opplysninger i hovedskjemaet. På side to kan du legge inn e-postadresse, for at Regnskapsregisteret kan sende melding på e-post når årsregnskapet er saksbehandlet. Det er mulig å legge inn inntil ti e-postadresser.

- Utenlandsk konsernregnskap

Regnskapspliktige morselskap som selv er datterselskap av et morselskap som hører hjemme i en EØS-stat, kan benytte det utenlandske konsernregnskapet dersom den norske virksomheten inngår i dette. Hvis den regnskapspliktige sitt morselskap ikke tilhører en EØS-stat, må det foreligge en dispensasjon fra Skattedirektoratet til å få benytte det utenlandske morselskapet sitt konsernregnskap. Utenlandsk konsernregnskap legger du ved som filvedlegg. Du behøver ikke legge inn de utenlandske konserntallene i vedleggsskjema, men da må du krysse av for dette nederst på første side i hovedskjemaet.

- Regnskapsregler

Hvis dere benytter forenklet anvendelse av IFRS, skal du krysse av for både "Regnskapslovens alminnelige regler" og "Forenklet anvendelse av IFRS" på side to i hovedskjemaet. Du må også oppgi regnskapsreglene som konsernet benytter dersom du legger ved vedleggsskjema med tallene for konsernregnskapet.

Vedleggsskjema

Vedleggsskjemaet bygger på en fast oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse. Ved utfylling i Altinn legger du også inn noteopplysningene i vedleggsskjemaet, hvis virksomheten følger regnskapsreglene for små foretak. Skal du levere både selskapsregnskap og konsernregnskap, legger du til to vedleggsskjema. Du oppgir på første side om tallene er for selskapsregnskapet eller konsernregnskapet.

I 43 av postene i vedleggsskjema er det mulig å legge inn egendefinerte tekster. Dersom du ikke legger inn tekst, gjelder teksten som er ligger i skjemaet. Ved å velge "Sett inn element", som ligger i underkant av posten, får du en ny rad for å legge inn ny post. Denne funksjonaliteten kan benyttes hvis du ønsker å spesifisere posten nærmere (splitte en standardpost i flere poster).

- Valør

Du må oppgi i vedleggsskjemaet om tallene rapporteres i hele tall, tusen eller million. Angir du tusen eller million, multipliseres tallene med hhv. 1 000 eller 1 000 000 når Regnskapsregisteret mottar skjemasettet.

Noteopplysninger i skjema har sammevaluta og valør som du oppgir for regnskapstallene.

- Valuta

I vedleggsskjemaet må du velge valuta fra nedtrekkslisten. Hovedregelen er at valuta skal være Norske kroner.

- Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

NUF som leverer årsregnskap for både det utenlandske foretaket og den norske avdelingen skal legge inn regnskapstallene for det utenlandske foretaket i vedleggsskjemaet. Årsregnskapet for den norske avdelingen legges med som filvedlegg sammen med dokumentene for det utenlandske foretaket. Kontaktperson i NUF har også tilgang til å fylle ut og signere skjemaet.

Filvedlegg

Små foretak fyller ut noter i skjemaet, og behøver ikke å legge med årsberetning (når sluttdatoen er 31. desember 2017 eller senere), eller kontantstrømoppstilling. Hvis dere heller ikke har revisjonsplikt (se revisorloven § 2-1 for ev. unntak), er det ikke nødvendig med filvedlegg. Følger dere ikke regnskapsreglene for små foretak, må dere legge med noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling og i de fleste tilfellene revisjonsberetning som filvedlegg. Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word). Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at innsender bekrefter at det innsendte årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ. Derfor er det ikke krav om at årsregnskap som sendes til Regnskapsregisteret er underskrevet.
 
Dersom det foreligger dispensasjon fra kravet om at årsregnskapet skal være på norsk (regnskapsloven § 3-4 tredje ledd), skal dispensasjonen legges ved årsregnskapet hvert år. Det samme gjelder dispensasjon vedrørende unntak fra plikten til å utarbeide eget konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat (regnskapsloven § 3-7 fjerde ledd). Dispensasjon for begge forhold gis av Skattedirektoratet.
 

Det er kun dokumenter med relevans til årsregnskapet som skal legges ved årsregnskapet. Andre typer henvendelser kan sendes på e-post til firmapost@brreg.no . Årsregnskapet og vedlagte dokumenter blir offentliggjort.

Ved bruk av Google Chrome som nettleser, er det en del brukere som har problemer med å legge til filvedlegg. Dette kan skyldes at SilverLight-plugin er blokkert, og at du må tillate at den kjører. Får du varslet "Et programtillegg ble blokkert", kan du godta tillegget ved å klikke på ikonet til høyre i adresselinjen og tillate. Du kan også åpne en ny fane, og skrive adressen: chrome://plugins og aktivere Silverlight. 

Alternativt kan du benytte Internet Explorer for å legge til filvedlegg.

For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende filtyper:

Filtype Dokument
docx Word
doc Word
txt Ren tekst
xlsx Excel
xls Excel
pdf Bilde
jpg Bilde
gif Bilde
png Bilde
tiff Bilde

Listen er ikke uttømmende. 

Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret:

  1. Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet.
  2. Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, kan bildet bli bredere enn margene - dette fører til at dokumentet blir ufullstendig. Legg derfor det skannede dokumentet med som filvedlegg.
  3. Dersom det er definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises for våre saksbehandlere.

Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må disse lagres som Word/Excel-fil eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved.

Tilbakemelding

Ved innsending til Regnskapsregisteret får virksomheten elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap.

Virksomheten får vedtaket om årsregnskapet i innboksen i Altinn, med varsling på e-post eller SMS, når saksbehandlingen er utført.

Regnskapsregisteret sender e-post til e-postadressen(e) som ble gitt i skjema for årsregnskap og til kontaktinformasjonen i Altinn. For å åpne vedtaket i Altinn, må du ha Adobe Reader installert.

Hvis årsregnskapet blir nektet, og vedtaket i Altinn ikke blir åpnet, sender Regnskapsregisteret nytt varsel etter en uke.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema